Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, jeśli osoba niepełnosprawna uzyska orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, to może ona podjąć pracę w warunkach specjalnych, o czym mówią przepisy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność, niezależnie od tego w jakim stopniu występuje, nie jest przeszkodą ani też przeciwwskazaniem do podjęcia pracy zarobkowej, pod warunkiem stworzenia przez pracodawcę specjalnych warunków.

Warunki te powinny odpowiadać możliwościom psychofizycznym osoby niepełnosprawnej i być dogodne do zatrudnienia osoby z określonym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

www.pinb.czest.pl

Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może wydać orzeczenie o: całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji w stopniu znacznym – zaliczenie do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy w stopniu umiarkowanym – zaliczenie do II grupy inwalidów, częściowej niezdolności do pracy w stopniu lekkim – zaliczenie do III grupy inwalidów.

https://jogaorganika.pl/masaz/ Purelife

By Szymon